Skip to content

“Hope Spots”

Σκέπτομαι σχετικά με την ιδέα των «Σημείων Ελπίδας» ή πιο παγκοσμιοποιημένα προτιμώ τον διεθνή και ευρύτερα κατανοητό όρο Hope Spots.
Hope Spots: γιατί πρέπει να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους (και τους εαυτούς μας), να τους εκπαιδεύσουμε με ειλικρίνεια και να τους εμφυσήσουμε την ελπίδα για το αύριο.
"HOP SPOTS" can be everywhere!
"HOPE SPOTS" μπορούμε να δημιουργήσουμε οπουδήποτε!

Εξειδικεύοντας την αρχική έννοια της ιδέας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και στα κατά περίπτωση θέματα τα οποία μπορεί να είναι είτε απλά ή πιο σύνθετα, αλλά σε κάθε περίπτωση, να έχουν ως σκοπό την παροχή εφαρμόσιμων και πρακτικών λύσεων για κάθε ειδικό θέμα ή περίσταση. Αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει από ένα μοναδικό Hope Spot.

Πολλά Hope Spots μπορούν να συναρμολογήσουν συστάδες (κατά την έννοια των αιολικών πάρκων) ή ένα κίνημα ή ακόμα και μια χιονοστιβάδα. Ειδικά σε δύσκολες περιόδους, όπως οι πρωτοφανείς ημέρες επιδημικών και αλλεπάλληλων κρίσεων που βιώνουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα είναι η στιγμή όπου οι προκλήσεις είναι πολλές, διακλαδικές και επαγωγικά επιδεινούμενες. Όταν οι δράσεις και αντιδράσεις είναι δύσκολο να αρθρωθούν κάτω από τις σημερινές ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, το αίσθημα της απελπισίας και του μηδενισμού μπορεί εύκολα να κυριεύσει τον άνθρωπο και ιδιαιτέρα τους νέους.  Οι εκφάνσεις βίας των ημερών μας απλά το επιβεβαιώνουν. 😦

• Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα Hope Spots αποτελούν μια καλή ιδέα;

• Μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σχετικά με τις δυνατότητες μας για τη δημιουργία ενός ή περισσοτέρων Hope Spots στο άμεσο μας περιβάλλον;

• Ξεκινώντας με απλά θέματα και προχωρώντας σταδιακά σε πιο πολύπλοκα;

• Μιλώντας για αυτή την ιδέα των Hope Spots με φίλους, συναδέλφους και την οικογένειά μας, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι να εξοικειωθούν με την έννοια αυτή;

• Ακούγοντας τα σχόλια τους και τις νέες ιδέες που θα αναγεννούν και τροφοδοτούν τη δημιουργία ακόμη περισσότερων αριθμητικά Hope Spots;

Λοιπόν, τι λέτε φίλοι μου;


I am pondering on the idea of  “Hope Spots”.

“Hope Spots”: because we need to inspire people (and ourselves), educate them with candor and foster hope for tomorrow.

Narrowing this initial notion of an idea down to specific geographies and topics which may be either simple or complex, BUT in any case aiming to provide a most applicable and practical resolution per each specific issue or circumstance. This process and approach will create a unique “Hope Spot”.

Many “Hope Spots” may assemble a bundle (a similar notion to wind farms) or a movement, hopefully even an avalanche of same; especially so at troubled times as these unprecedented days of multiple and epidemic crises which we experience on world-wide scale. Now is a time when challenges are many, interdisciplinary, interlinked and compounded. When actions and reactions are difficult to articulate and while under such stressing circumstances, a sense of desperation and nihilism can easily set in and overwhelm individuals. The recent eruption of violence in big cities is just a sorry proof of that. 😦

  • May we agree that “Hope Spots” is a good notion?
  • May we start thinking about examining possibilities of creating one or more “Hope Spot” in our immediate surrounding?
  • Starting with simple issues and progressing gradually to more complex ones?
  • Talking about this idea of “Hope Spots” with friends, colleagues and family, so that they become familiar with the notion?
  • Listening to their reaction and fresh ideas which will regenerate and fuel the creation of even more “Hope Spots”?

Ένα νεαρό σχολιόπαιδο από την Ινδία ποζάρει. Είναι γλυκούλης με τη μπλε στολή του δημοτικού, τη γραβάτα και τη σάκα στη πλάτη.  Όμως αναλογίζομαι ποιες άραγε να είναι ελπίδες του για το μέλλον; Τι θα αφήσουμε εμείς “κατά τη βάρδια” τούτης της ζωής μας στις νέες γενιές της Ελλάδας και πολλών άλλων χωρών;


A young school boy from India is posing. He is so cute in his blue elementary school uniform, tie and school bag on his back. What will his hopes be for the future? In any case, what are we going to leave “during our shift” of a lifetime to the younger generations of Greece and of many other places?

So, what do you say my friends?

"HOP SPOTS" can be everywhere!
"HOPΕ SPOTS" can be everywhere!

Byron E. Riginos View All

https://www.facebook.com/riginos
https://twitter.com/briginos
http://www.flickr.com/byron.riginos
https://www.instagram.com/byronr/
https://byronriginos.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: